Regulamin korzystania z usług firmy: STUDIO ECHO Grzegorz Fryga

I. Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Agencji reklamowej STUDIO ECHO Grzegorz Fryga (NIP 692 244 25 48) prowadzonej przez Grzegorza Frygę przy ulicy Bolesława Prusa 41, 67-200 Głogów – zwanej w dalszej części regulaminu ,,Agencją reklamową”.

2. Korzystanie z usług Agencji reklamowej oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.

3. W sprawach nie uregulowanych przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. Warunki korzystania z usług Agencji reklamowej

1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia lub formę e-maila wyrażającego wolę zamówienia danej usługi bądź emaila akceptującego projekt zamówiony wcześniej drogą ustną.

2. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Agencji reklamowej swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury.

3. Agencja reklamowa zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim, lecz wykorzystywać je zgodnie
z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Rezygnacja z usług Agencji reklamowej powinna być złożona przez Klienta w formie pisemnej przed akceptacją projektu, w takim przypadku Klient obciążany jest kosztami w wysokości 40% kosztów netto zawartych w zaakceptowanej przez siebie ofercie cenowej po podpisaniu formularza zamówienia.
W sytuacji, gdy Klient dokona rezygnacji z usług Agencji reklamowej po akceptacji projektu, koszty którymi obciążany jest Klient wzrastają adekwatnie do nakładów poniesionych przez Agencję reklamową celem prawidłowego wykonania zleconego projektu.

III. Zasady akceptacji projektów

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez Agencję reklamową i w przypadku jego aprobaty tak pod względem graficznym jaki i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej pisemnej.

2. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

3. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez Klienta.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Agencji reklamowej.

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji reklamowej, ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.

6. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta do Agencji reklamowej celem wykonania zamówienia, powinna być sformatowana. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki.

7. Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania projektu i zostanie szczegółowo sprecyzowany w formularzu zamówienia.

8. W przypadku, gdy Klient zobowiązany jest do dostarczenia zawartości merytorycznej do projektu, powinien to uczynić w ciągu 3 dni od daty podpisania formularza zamówienia. Gdy Klient nie dostarczy niezbędnych informacji i materiałów w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, Agencja reklamowa zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia.

9. Termin wykonania usługi liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania przez klienta projektu graficznego.

IV. Kalkulacje kosztów projektów

1. Agencji reklamowa wykonuje kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 14 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.

2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.

3. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

4. Kalkulacja jest ważna 21 dni od daty przesłania Klientowi przez pracownika Agencji reklamowej.

V. Płatność i ceny

1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury VAT.

2. W przypadku braku indywidualnych uzgodnień co do terminu płatności oraz form płatności (np. zadatek) – faktury płatne są najpóźniej w dniu odbioru przez Klienta towaru.

3. W sytuacji gdy termin płatności zostanie przekroczony, Agencja reklamowa zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów wezwań do zapłat kierowanych do Klienta pozostającego w zwłoce.

4. Ustalona z Klientem kwota w formularzu zamówienia obejmuje:
– wykonanie trzech różnych projektów graficznych po niezaakceptowaniu poprzedniego,
– wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta,
– wykonanie ostatecznej wersji wybranego projektu.

5. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnego z trzech projektów przedstawionych mu przez Agencję reklamową bądź liczba poprawek przekroczy trzy, cena ustalona w formularzu zamówienia i termin wykonania zamówienia ulega zmianie po uzgodnieniu pomiędzy Agencją reklamową, a Klientem.

6. Cena wykonania projektu nie jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich, stanowi natomiast koszt zaangażowania specjalistycznej wiedzy, sprzętu i oprogramowania. Aby Klient mógł korzystać z projektu na poszczególnych polach eksploatacji konieczne jest zawarcie odrębnej umowy
o przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego projektu lub projektów (np. identyfikacja graficzna). W przypadku, gdy naturą projektu jest jego swobodne używanie na zewnątrz, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym zakresie wlicza się w cenę projektu.

7. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Agencji reklamowej całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują Agencji reklamowej.

VI. Warunki reklamacji

  1. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od wykonania zamówienia.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.

3. Agencja reklamowa zastrzega, iż każdy wydruk może nieznacznie różnić się kolorami od przesłanego projektu lub wizualizacji, co nie jest objęte reklamacją.

4. Agencja reklamowa nie gwarantuje powtarzalności koloru w następnych nakładach wydruków jakichkolwiek materiałów reklamowych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w Agencji reklamowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków reklamacji.

pl_PLPolish